Privacybeleid

Nanika Services respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld omdat u een bezoek aan de website brengt en/of zelf deze gegevens heeft verstrekt. U verstrekt bijvoorbeeld gegevens in de volgende gevallen:

bij het aanvragen van een offerte;

bij het plaatsen van een bestelling;

bij het verstrekken van uw visitekaartje.

Denk hierbij aan uw voor- en achternaam, uw (post-) adres en woonplaats, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Bij facturering ook: uw BTW-nummer en uw bankgegevens.

Bij bezoek aan de website wordt door middel van cookies ook andere informatie (zoals uw IP-adres) verwerkt.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Nanika Services verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren, bij de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard en gebruikt.  

Uw rechten

U heeft het recht om Nanika Services om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die zijn verwerkt. Dit verzoek zal worden toegewezen zolang rechten van derden zich hiertegen niet verzetten. 

U heeft het recht om Nanika Services te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, in geval uw gegevens zoals bij Nanika Services bekend onvolledig of onjuist zijn. 

U heeft het recht om Nanika Services te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Slechts in geval sprake is van een gegrond verzoek zal Nanika Services hiertoe overgaan. In geval Nanika Services wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren, zal zij aan een dergelijk verzoek niet tegemoet komen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit verzoek zal worden gehonoreerd in geval u uw belang hiertoe op goede gronden kan aantonen en geen sprake is van een wettelijke plicht die zich hiertegen verzet. 

Voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken. Nanika Services zal de verwerking van de gegevens gebaseerd op uw toestemming dan staken, voor zover er geen wettelijke plicht is die zich hiertegen verzet. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen gegevens met derden

Nanika Services zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden voor zover dat op basis van de wet- en regelgeving vereist is. Denk daarbij aan de Belastingdienst of elke andere instantie met wie op basis van een wettelijke verplichting gegevens moeten worden gedeeld.

Contact

In geval u vragen of klachten heeft over bovenstaande informatie, kunt u contact opnemen (zie Contact-pagina). Nanika Services behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie zal altijd te raadplegen zijn via de website.